Органи и тела АТС-а

Органи Акредитационог тела Србије (АТС-а) су: Управни одбор, директор и Надзорни одбор.

Управни одбор

Управни одбор одлучује о пословању АТС-а, утврђује пословну политику АТС-а и прати њено спровођење. Управни одбор има председника и четири члана. Председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач. Два члана управног одбора предлаже оснивач. Два члана Управног одбора предлаже удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености из реда акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Један члан управног одбора предлаже се из реда запослених у АТС-у.

Управни одбор:

1) доноси Статут;
2) доноси Програм рада са Финансијским планом;
3) усваја финансијски извештај;
4) одлучује о расподели добити;
5) усваја годишњи извештај о раду АТС-а;
6) одлучује о коришћењу средстава у складу са законом;
7) одлучује о располагању имовином велике вредности;
8) доноси одлуку о висини трошкова акредитације;
9) утврђује критеријуме за утврђивање висине зараде директора;
10) доноси општи акт о критеријумима за утврђивање висине зарада, накнада и других примања запослених;
11) даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
12) именује и разрешава председника и чланове Савета за акредитацију;
13) доноси одлуку којом се образује Комисија за жалбе;
14) доноси одлуку којом се утврђује висина накнаде за рад председника и чланова управног и надзорног одбора у складу са актима Владе;
15) даје сагласност о приступању у чланство међународних организација;
16) даје сагласност о склапању билатералне и мултилатералне сарадње са другим акредитационим телима, односно регионалним и међународним организацијама за акредитацију;
17) даје сагласност о накнадама за рад у Савету за акредитацију и техничким комитетима;
18) доноси Пословник о раду Управног одбора;
19) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.

Чланови Управног одбора су (решење Владе број 119-8758/2015 од 13.08.2015. године):

 • Недељко Пантић, председник, дипл. правник;
 • Андрија Јокић, члан, дипл. инжењер саобраћаја;
 • Милош Петровић, члан, дипл. економиста, из реда акредитованих тела за оцењивање усаглашености;
 • мр Сњежана Пупавац, члан, магистар пољопривредних наука, из реда акредитованих тела за оцењивање усаглашености
 • мр Наталија Јовичић Зарић, члан, дипл. машински инжењер, из реда запослених.

Директор

Директор руководи радом и одговара за законитост рада и пословања АТС-а. За свој рад директор је одговоран Управном одбору. Директора АТС-а именује и разрешава оснивач на предлог Управног одбора. Управни одбор предлаже кандидата за директора АТС-а на основу спроведеног јавног конкурса. Јавни конкурс спроводи Управни одбор. Мандат директора траје пет година, уз могућност поновног избора.

Директор:

1. заступа и представља АТС;
2. организује и руководи радом АТС-а;
3. стара се о законитости рада и пословања, као и о стручном раду АТС-а;
4. стара се о коришћењу средстава;
5. извршава и спроводи одлуке управног одбора;
6. предлаже и организује припрему аката која разматра, односно доноси Управни одбор;
7. доноси одлуке о акредитацији;
8. доноси Пословник о квалитету;
9. доноси Политику квалитета АТС-а;
10. доноси правила акредитације;
11. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, уз сагласност управног одбора;
12. доноси одлуке у вези са пословањем АТС-а, осим оних о којима одлучује Управни одбор,
13. доноси појединачна акта;
14. одлучује о правима и обавезама запослених у АТС-у и склапа уговоре о раду, у складу са законом;
15. одлучује о ангажовању стручњака за обављање појединих послова из надлежности АТС-а и са њима закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза;
16. распоређује запослене на одређене послове и задатке;
17. утврђује остварени допринос и радни учинак запослених;
18. даје пуномоћје другом лицу за заступање у правном промету;
19. подноси предлог Савету за акредитацију за проширење области деловања АТС-а, односно установљавања нових шема акредитације;
20. одлучује о приговорима од стране било које особе или организације у вези са активностима АТС-а или акредитованог тела за оцењивање усаглашености;
21. на предлог Савета формира техничке комитете и именује и разрешава њихове чланове;
22. доноси одлуку о приступању у чланство међународних организација, уз сагласност Управног одбора;
23. доноси одлуку о склапању билатералне и мултилатералне сарадње са другим акредитационим телима, односно регионалним и међународним организацијама за акредитацију, уз сагласност Управног одбора;
24. одлучује о накнадама за рад у Савету за акредитацију и техничким комитетима уз сагласност Управног одбора;
25. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.

Надзорни одбор

Именује га и разрешава Влада Републике Србије, а чине га председник и два члана. По једног члана надзорног одбора предлаже Министарство, односно удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености из редова акредитованих тела за оцењивање усаглашености, односно АТС из редова запослених. Мандат траје четири године уз могућност поновног избора.

Надзорни одбор:

1) врши надзор над законитошћу рада органа АТС-а;
2) контролише веродостојност и комплетност извештаја о реализацији Програма рада;
3) контролише веродостојност и комплетност финансијског извештаја;
4) доноси пословник о свом раду;
5) обавља и друге послове утврђене законом, одлуком о изменама и допунама оснивачког акта АТС-а и Статутом.

У Надзорни одбор именовани су: председник Владимир Лучић, дипл. правник, за чланове: Светомир Петровић, директор и оснивач Лабораторије д.о.о. Београд и Јован Симић, дипл. економиста, из реда запослених.

Тела Акредитационог тела Србије су: Савет за акредитацију и технички комитети.

Савет за акредитацију

Савет за акредитацију је стручно саветодавно тело АТС-а које даје стручна мишљења у погледу развоја система акредитације, даје иницијативе за проширење области деловања АТС-а и заузима ставове према другим стручним питањима. Савет за акредитацију има председника и десет чланова које именује и разрешава Управни одбор. За чланове Савета бирају се истакнути стручњаци и научни радници из области које су значајне за обављање послова из надлежности АТС-а, као представници заинтересованих страна.

Управни одбор идентификује заинтересоване стране за акредитацију и утврђује критеријуме за избор чланова Савета. Као заинтересоване стране идентификују се нарочито: органи државне управе и имаоци јавних овлашћења; факултети и институти; привредна друштва, предузетници, коморе и слично; удружење потрошача; удружење произвођача и акредитована тела за оцењивање усаглашености.

Чланови Саветa за акредитацију су:

 • др Милош Јелић, председник Савета
 • Миле Митровић, члан
 • проф. др Владимир Поповић, члан
 • проф. др Иванка Поповић, члан
 • др Љубомир Димитров, члан
 • проф. др Снежана Јанковић, члан
 • проф. др Зоран Пуношевац, члан
 • проф. др Иван Гржетић, члан
 • проф. др Мирослав Ћирковић, члан
 • др Јелена Пантелић Бабић, члан
 • др Ана Мишовић, члан.

Технички комитети су стручна тела која обављају послове експертизе за одређене области акредитације. Техничке комитете, као стална или привремена тела, образује директор на предлог Савета.

АТС има три стална техничка комитета за одређене врсте акредитације (лабораторије, контролне организације и сертификациона тела). Задаци техничких комитета су да: дају мишљења о примени захтева и докумената међународних организација у појединим врстама и областима оцењивања усаглашености и акредитацији; дају мишљења о предлозима докумената ЕА, ILAC-а и IAF-а; пружају помоћ АТС-у на пословима проширења активности; учествују у утврђивању критеријума за утврђивање компетентности оцењивача у појединим областима оцењивања усаглашености; идентификују потенцијалне оцењиваче и пружају помоћ АТС-у у погледу признавања програма међулабораторијских поређења и других шема.