EA

Европска организација за акредитацију (ЕА) је мрежа националних акредитационих тела која пружају услуге акредитације:

лабораторија за еталонирање,
лабораторија за испитивање и медицинских лабораторија,
контролних тела,
сертикационих тела за сертификацију система менаџмента,
сертификационих тела за сертификацију производа,
сертификационих тела за сертификацију особа,
тела која верификују у области GHG у складу са стандардом ISO 14065,
PT провајдера,
произвођача референтних материјала.
 

ЕА обавља своје активности на основу Меморандума о разумевању потписаног између Европске комисије и EFTA-е.

Чланице ЕА могу бити акредитациона тела држава чланица ЕУ, односно држава кандидата за чланство у ЕУ, и држава чланица EFTA-е. Придружено чланство подразумева чланство националних акредитационих тела држава које припадају Европској политици суседства (EU Neighbourhood Policy) или које су потенцијални кандидати за чланство у ЕУ. Обавеза је свих акредитационих тела да докажу да су њихови системи акредитације у складу са захтевима међународног стандарда (ISO/IEC 17011) и захтевима међународних организација за акредитацију (IAF/ILAC), као и са захтевима Уредбе 765/2008 и правилима ЕА.

Чланице ЕА су постигле споразум о постојању и примени заједничких политика у области акредитације и међусобном признавању које се постиже кроз потписивање мултилатералног споразума (EA Multilateral Recognition Agreement). Улогу саветодавног органа у ЕА има Саветодавни одбор (Advisory Board - EAAB) чији су чланови представници свих заинтересованих страна из земаља европског региона.