ПТ активности

Документом АТС-а Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености АТС-ПА02 утврђује се политика АТС-а у погледу учествовања лабораторија за испитивање/еталонирање и медицинских лабораторија, као и контролних тела, која самостално обављају аналитичка испитивања која су подршка контролисању, у међулабораторијским поређењима (interlaboratory comparision-ILC) и програмима за испитивање оспособљености (proficiency testing-PT), као и поступање АТС-а у вези са истим.

У складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 лабораторије морају имати утврђен поступак за обезбеђење валидности резултата испитивања/еталонирања користећи одговарајуће начине утврђене стандардом.

Из тог разлога АТС редовно и благовремено поставља информације о доступним ПТ шемама које се могу пронаћи у одељку Обавештења о ПТ активностима.